Kiedy należy złożyć PIT-4R?

PIT-4R to deklaracja składana do Urzędu Skarbowego celem dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych oraz odprowadzonych przez pracodawcę do US na podatek dochodowy od osób fizycznych. Takiej deklaracji nie trzeba jednak przedkładać pracownikowi. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego druku.

Kiedy obowiązuje PIT-4R, a kto jest zwolniony z obowiązku jego składania do US?
PIT-4R należy złożyć, gdy płatnik dokonuje naliczenia oraz poboru podatku wielu pracownikom. W tym przypadku w deklaracji rocznej PIT-4R należy wykazać sumy pobranych zaliczek za dane miesiące roku podatkowego. Ponadto, deklaracje należy złożyć jeżeli w danym roku lub miesiącu podatnik nie zatrudniał nikogo, ale w pierwszym miesiącu wystąpiły jeszcze zaliczki. PIT4R zerowy obowiązuje także w przypadku, kiedy kwota zaliczek na podatek wyszła zerowa – może się tak zdarzyć, ze względu na niskie dochody oraz kwotę składek ZUS.  Natomiast z obowiązku składania deklaracji PIT-4R zwolnieni są podatnicy, którzy nie dokonywali żadnych wypłat rodzących konieczność poboru zaliczek oraz podatnicy, którzy nie zatrudniali nikogo (opłacali składki wyłącznie za siebie).

Wyliczanie kwot podawanych w formularzu PIT
Stan wykazany w PIT-4R musi zgadzać się z rzeczywistą sumą wpłaconych zaliczek na konto Urzędu Skarbowego. Trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami podatkowymi kwoty podstawy zalczki na podatek, jak również same zaliczki podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. A zatem końcówkę kwoty podstawy opodatkowania, która wynosi mniej niż 50 gr pomija się, natomiast kwotę wynoszącą 50 gr i więcej zaokrągla się do pełnych złotych.
personal-organizer-1427295
Termin składania deklaracji PIT-4R
PIT-4R należy złożyć w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za jaki pobierano i odprowadzano zaliczki. Deklarację należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania płatnika w przypadku osoby fizycznej, miejsca siedziby płatnika, albo miejsca prowadzenia działalności płatnika jeżeli płatnik nie ma siedziby).