Korekta zeznania podatkowego

Jeżeli chodzi o PIT obliczanie prawidłowych kwot może stanowić problem dla wielu podatników. Korekta zeznania podatkowego jest konieczna jeżeli ujawnią się błędy w przekazanym druku. W wyniku korekty pierwotnie złożone zeznanie podatkowe nie będzie brane pod uwagę przez organ skarbowy.

Korekty obowiązują aż do okresu przedawnienia, zatem powinno się je składać do 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono błędną deklarację. Od 2016 roku nie ma obowiązku składania ORD-ZI, czyli dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korekty dokonuje się składając deklarację podatkową zgodnie z obowiązującym wzorem, wybierając formularz podatkowy oznaczony jako “korekta”. Warto zaznaczyć, że błędem może być także brak podpisu na deklaracji. Jednakże formalnie taka deklaracja bez podpisu nie może stanowić oświadczenia podatnika, co jest jednoznaczne z tym, że nie może być korygowana. W takiej sytuacji organ skarbowy może uznać, że podatnik będzie odpowiadał za niezłożenie w ogóle deklaracji w obowiązujących terminie. Niemniej jednak niektóre urzędy skarbowe w ramach wstępnych czynności sprawdzających mają w zwyczaju wzywać podatników do uzupełnienia braku, aczkolwiek nie mają takiego obowiązku.
calculator-1600026_640
Korektę zeznania można złożyć jeszcze przed terminem płatności podatku, wówczas nie występują odsetki za zwłokę. Jeżeli podatnik złoży korektę w odpowiednim terminie i dokona zapłaty zaległości podatkowej jeżeli taka występuje, wówczas uniknie ukarania za przestępstwo skarbowe. Zapłata zaległości podatkowych może nastąpić w terminie 7 dni  licząc od daty złożenia korekty, co powoduje obniżenie odsetek podatkowych. Prawo do skorygowania deklaracji jest zawieszone dla podatników na czas trwania postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej (w tym zakresie). Natomiast przysługuje nadal po zakończeniu postępowania podatkowego (w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego) oraz kontroli podatkowej.

Uwaga! Jeżeli w przypadku złożonego formularza PIT obliczanie okaże się błędne, korektę należy złożyć na druku obowiązujących w roku, za który dokonuje się korekty. Oznacza to, że jeżeli podatnik koryguje PIT-37 za 2014 rok to powinien złożyć korektę na formularzu obowiązujących w tym roku.